Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT IN THE EU | Τowards an inclusive debate

  • από

Scroll down for english

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα. Από τη μία πλευρά, ένα ασφαλές, υγιές περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση ενός φάσματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, την υγεία, τα τρόφιμα και το νερό. Από την άλλη, η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενώ είναι μάλλον αυτονόητο ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού εξαρτιόταν πάντα από το φυσικό περιβάλλον, η έκταση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που μπορεί να προκαλέσουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχει αναγνωριστεί μόλις πρόσφατα. Έτσι, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, δηλαδή τα δικαιώματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948.

Από τη δεκαετία του 1960 και την άνοδο του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος, τόσο η γνώση όσο και η ευαισθητοποίησή μας έχουν αυξηθεί σημαντικά και σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο έχει θεσπίσει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και χρησιμοποιώντας βιώσιμα τους φυσικούς πόρους. Σε διεθνές επίπεδο, έχει συναφθεί ένα ευρύ φάσμα διεθνών συμφωνιών, με στόχο τη ρύθμιση και την αντιμετώπιση πιεστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η διαχείριση των ωκεανών και των δασών, η ερημοποίηση και οι επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ο κόσμος έχει αλλάξει και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες είναι σήμερα κεντρικές στις συζητήσεις σχετικά με την ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό σχέδιο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του environmentalrights.eu


Human rights and the environment are interdependent. On the one hand, a safe, healthy environment is a precondition for the fulfillment of a wide array of human rights, including the rights to life, health, food and water. On the other, human rights’ implementation is crucial for environmental protection.

While it is rather self-evident that the development of human civilization was always dependent on the physical environment, the extent of the environmental degradation that human activities may cause has only been recognized rather recently. Thus, environmental rights, namely rights related to environmental protection, are not included in the 1948 Universal Declaration of Human Rights.

Since the 1960s and the rise of the modern environmental movement, both our knowledge and awareness have risen significantly and almost every country in the world has enacted relevant legislative frameworks, protecting the natural environment and sustainably using natural resources. At the international level, a wide range of international agreements have been put in place, aiming to regulate and address pressing environmental problems, including climate change, biodiversity loss, ocean and forest management, desertification and dangerous chemicals. The world has shifted and environmental concerns are nowadays central in our developmental deliberations.

For more information on this project visit our website environmentalrights.eu